ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
51
เดือนนี้
817
เดือนที่แล้ว
1,023
ปีนี้
4,751
ปีที่แล้ว
15,899
ทั้งหมด
28,035
ไอพี ของคุณ
100.24.115.215-:- การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญิภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 
-:- การดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อโรคโควิด-19 
-:-  ประกาศเจตนารมณ์ "จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดคุณธรรม" 
-:- กิจกรรมกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลนาโสก ประจำเดือนมีนาคม 2565 
-:- ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาโสก 
-:- ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2565 
-:- รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลนาโสก ประจำปีการศึกษา 2565 
-:- บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลนาโสก
มอบทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ. 2565
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จากกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลนาโสก
การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหน้าบ้านนายสมบูรณ์ (ต่อเนื่อง) หมู่ 12 บ้านนาโด่ 
-:- ประกาศร่างขอบเขต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเวียง หมู่ 2 บ้านหนองน้ำเต้า 
-:- ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาขี้กวาง หมู่ 11 บ้านเหล่าป่าเป้ด 
-:- ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาบ้านฮ้าง หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย 
-:- ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายแถว-สระทุ่งเสือ หมู่ 9 บ้านนาหัวภู 
-:- ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ ตามโครงการฯ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ร่างขอบเขตโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายไปบ้านนายสุระจิตร 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายนากกกระเเต้ หมู่6 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปนาตามีน้อย หมู่8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายไปโศกหมากเบน หมู่11 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปวัดถ้ำแก้วเกิดมณี หมู่8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปห้วยแม็ก หมู่8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปนากกทอง หมู่3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน นข 1195 มุกดาหารจำนวน1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 14 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปนาตามีน้อย บ้านแก้ง หมู่ที่ 8 
-:- โครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายทางนากกกระแต้ บ้านนาโด่ หมู่ที่ 6  
-:- โครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายทางนากกกระแต้ บ้านนาโสก หมู่ที่ 3 
-:- โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปห้วยเม็ก บ้านเก็ง หมู่ที่ 8  
-:- โครงการยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สายไปโศกหมากเบน หมู่ที่ 11 
-:- ปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางไปวัดถ้ำแก้วมณี จำนวน 2 ช่วง บ้านแก้ง หมู่ที่ 8 
-:- ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง คสล. ม.14 สายห้วยกะหลอง 
-:- ปรกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโสก หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย 
-:- โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหน้าบ้านนายเพก หมู่ 10 บ้านโคกป่งเปือย ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2565 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2565 
-:-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
-:- รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
-:- รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
-:- รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
-:-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564 
-:-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 -:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
-:- เลื่อนกำหนดวันสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
-:- ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
-:- การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศรับรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดมุกดาหารระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ