ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร




facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริต



ศูนย์ดำรงธรมม





สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,223
เดือนที่แล้ว
1,495
ปีนี้
6,225
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
6,225
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182





-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖,๓๗/๒๕๖๓  
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓-๓๔/๒๕๖๓ 
-:- ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓  
-:- กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อม 
-:- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563 (ไม่มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) 
-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลนาโสก ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ 
-:- เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
-:- แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
-:- ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร 


การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบบ่อปิด
กิจกรรม Big Cleaning day เทศบาลตำบลนาโสก
กำจัดยุงลายตัวร้ายเพื่อชุมชนของเรา
โครงการอบรมแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนาโสก
โครงการอบรมแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนาโสก
เทศบาลตำบลนาโสกศึกษาดูงาน สวนเศรษฐกิจพอเพียง อบต.นาโพธิ์กลาง


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำหรับการจ้างปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาห้วยถ้ำ หมู่ 16 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายนาแม่ตาย หมู่ 13 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาคำป่าหลาย หมู่ 15 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควันฉ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล ม.5  
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.2  
-:- ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.5  
-:- ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.14  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหน้าตลาด ม.7 ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาบักขรึม ม.11 ต.นาโสก  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายถ้ำสอด ม.1 ต.นาโสก  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายพรภิรมย์ ม.15 ต.นาโสก  
-:- ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายผาน้ำหยาด ม.5 ต.นาโสก 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563  
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2563 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2563  
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563  
-:- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 











-:- การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศรับรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
-:- ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศรับสมัครสอบ 


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดมุกดาหารระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ