ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
455
เดือนที่แล้ว
1,112
ปีนี้
1,671
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,671
ไอพี ของคุณ
3.235.107.209

-:- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลนาโสก ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ 
-:- เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
-:- แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  
-:- ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร 
-:- มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
-:- การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)  
-:- ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา 
-:- ขอความร่วมมือรายงานการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนมาตรา 71 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
-:- ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม  


กำจัดยุงลายตัวร้ายเพื่อชุมชนของเรา
โครงการอบรมแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลนาโสก
เทศบาลตำบลนาโสกศึกษาดูงาน สวนเศรษฐกิจพอเพียง อบต.นาโพธิ์กลาง
เทศบาลตำบลนาโสกศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน อบต.เก่าขาม
ซ่อมผิวถนนที่ชำรุดข้างโรงเรียนชุมชนนาโสก
ปรับปรุงผิวจราจร คสล ทางเข้า ทต.นาโสก


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถกู้ชีพ ทะเบียน นข 1195 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคันดินเพื่อการเกษตร หมู่ 10 สายทางคำป่าหลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารและโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคันดินเพื่อการเกษตร หมู่ 13 สายทางภูยูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 16 สายนากกระโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคันดินเพื่อการเกษตร หมู่ 13 สายทางนาน้ำก้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ประกาศราคากลาง
-:- ประกาศราคากลาง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายทางบ้านนายทรงเดช-โรงเรียน ต.นาโสก 
-:- เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมลงดินลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว ม.12 
-:- เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมลงดินลูกรังพร้อมลงดินลูกรัง สายหนองแม็ก ม.12 
-:- เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนยกคันดินพร้อมลงดินลูกรัง สายนาคลอง-กุดแข้ ม.13  
-:- แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.16 สายบ้านนายสุวรรณ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 สายบ้านนายนา-นายสมจีน 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกคันดินและลงดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร สายนาคำปลากั้ง ม.10  -:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
-:- ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  
-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศรับรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาแลเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
-:- ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
-:- ประกาศรับสมัครสอบ 
-:- การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ( ผด.2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจระบบไฟฟ้าร้องเรียน ร้องทุกข์ตรวจเช็คอีเมล์คู่มือประชาชนสถิติอุบัติเหตุร้องเรียนการทุจริตกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดมุกดาหารระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ