ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
517
เดือนที่แล้ว
3,676
ปีนี้
36,079
ปีที่แล้ว
21,616
ทั้งหมด
80,979
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาโสก ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖

          ๑ เทศบาลตำบลนาโสกมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบลนาโสก ดังต่อไปนี้

                             ๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                             ๒) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ

                             ๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                             ๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                             ๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                             ๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                             ๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                             ๘) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                             ๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

                   การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          ๒ เทศบาลตำบลนาโสก อาจจัดทํากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้                                                     

                             ๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

                             ๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                             ๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

                             ๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

                             ๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร

                             ๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษะรักษาคนเจ็บไข้

                             ๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                             ๘) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ

                             ๙) เทศพาณิชย์

          ๓. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มีดังต่อไปนี้

                             ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                             ๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

                             ๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                             ๔) การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ

                             ๕) การสาธารณูปการ

                             ๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

                             ๗) การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน

                             ๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                             ๙) การจัดการศึกษา

                             ๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

                             ๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                             ๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                             ๑๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                             ๑๔) การส่งเสริมกีฬา

                             ๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                             ๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                             ๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                             ๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลแลน้ำเสีย

                             ๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                             ๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

                             ๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                             ๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

                             ๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณูปโภคสถานอื่น ๆ

                             ๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                             ๒๕) การผังเมือง

                             ๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

                             ๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                             ๒๘) การควบคุมอาคาร

                             ๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                             ๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                             ๓๑) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด