ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปรามปราบทุจริตศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
72
เดือนที่แล้ว
1,277
ปีนี้
2,500
ปีที่แล้ว
7,385
ทั้งหมด
9,885
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123

ลำดับรายการวันที่
1การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์6 ส.ค. 2563
2การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ6 ส.ค. 2563
3การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ6 ส.ค. 2563
4การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ6 ส.ค. 2563
5การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ6 ส.ค. 2563
6การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล6 ส.ค. 2563
7การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล6 ส.ค. 2563
8การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด6 ส.ค. 2563
9การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด6 ส.ค. 2563
10การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ6 ส.ค. 2563
11การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ6 ส.ค. 2563
12การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร6 ส.ค. 2563
13การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร6 ส.ค. 2563
14การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน6 ส.ค. 2563
15การรับชำระภาษีป้าย6 ส.ค. 2563
16การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 24996 ส.ค. 2563
17การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา6 ส.ค. 2563
18การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา6 ส.ค. 2563
19การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน6 ส.ค. 2563

1