ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลนาโสก

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 11/06/2563
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,495
ปีนี้
5,002
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
5,002
ไอพี ของคุณ
3.89.87.12ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๖,๓๗/๒๕๖๓ ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

รายละเอียดตามลิ้งค์ https://drive.google.com/file/d/18K_BTaBMmfznIxmwdlqdmFg2DyzWwfB-/view

08 ตุลาคม 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๓-๓๔/๒๕๖๓,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

 รายละเอียดตามลิ้ง https://drive.google.com/file/d/1VmZH0swOD9bLQA8LCIgdR4zwHgAXVj49/view

24 กันยายน 2563

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓  ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

รายละเอียดที่ตามลิ้ง https://drive.google.com/file/d/15oFVyQzp0fi3bl_yx1GwQjnuU2kvHBc9/view

24 กันยายน 2563

กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อม,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
16 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563 (ไม่มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม),เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือผู้ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับเทศบาลตำบลนาโสก ตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th

สามารถตอบแบบสำรวจได้ที่    https://itas.nacc.go.th/go/eit/8wuw3g   หรือ QR Codeด้านล่างนี้

 

30 มิถุนายน 2563

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
15 พฤษภาคม 2563

ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
15 พฤษภาคม 2563

แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
15 พฤษภาคม 2563

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา ฟรี จำนวน 18 หลักสูตร,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
15 พฤษภาคม 2563

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
15 พฤษภาคม 2563

การรายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
14 พฤษภาคม 2563

ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการศึกษาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
14 พฤษภาคม 2563

ขอความร่วมมือรายงานการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนมาตรา 71 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
14 พฤษภาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ,เทศบาลตำบลนาโสก,nasoke.go.th
14 พฤษภาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)